Skip to main content

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Definities

In deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

   1. Leverancier: Bawykov Zalm Nederland B.V., handelend onder de naam “Bawykov”, gevestigd te Veenderveld 46, 2371 TW Roelofarendsveen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71599118.
   2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten worden geleverd.
   3. Product: alle artikelen en diensten die afnemer bij leverancier bestelt en/of afneemt.
   4. Overeenkomst: iedere afspraak en koopovereenkomst tussen leverancier en afnemer.
   5. Website: de website van leverancier; www.bawykovzalm.nl.

Toepasselijkheid

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen leverancier en afnemer.
  • Afwijkingen van en/of aanvullingen op een bepaling in deze voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De overige voorwaarden blijven hierbij onverminderd van kracht.
  • Bij het plaatsen van een bestelling via de website gaat afnemer akkoord met deze voorwaarden.

Prijzen

  • De prijzen van leverancier zijn inclusief de verschuldigde omzetbelasting, zonder aftrek van korting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Offertes en aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De leverancier heeft het recht prijzen tussentijds aan te passen indien de omstandigheden waarop deze prijzen zijn gebaseerd daartoe aanleiding geven.
  • Verzendkosten en andere bijkomende kosten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. Deze kosten worden separaat in rekening gebracht en worden aangegeven bij het afronden van de bestelling.

Leveringstermijn/Verzenddatum

  • De verzenddatum is de dag waarop het product wordt verzonden naar het door afnemer aangegeven adres, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is ervoor verantwoordelijk om een leveringsadres te geven waarop iemand aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien het niet mogelijk is om het product te bezorgen op het leveringsadres, zal het product worden teruggestuurd naar leverancier, of geleverd worden aan een afhaal locatie. Op dat moment vervalt de verantwoordelijkheid van de leverancier, afnemer heeft geen recht op restitutie van geld.
  • De leveringstermijn is normaliter 1 of 2 werkdagen, indien de bestelling vóór 12.00 is geplaatst. Bestellingen na 12.00 kunnen een dag later worden verstuurd. Bestellingen worden verstuurd alleen op maandag, dinsdag, woensdag. Daarnaast kan in onderling overleg een ander bezorgmoment worden overeengekomen. De door leverancier opgegeven leveringstermijn is indicatief.
  • Bij overschrijding van de leveringstermijn/verzenddatum welke niet is gelegen in opzet of grove schuld van de leverancier, kan afnemer geen aansprak maken op een schadevergoeding.

Levering

  • Als gevolg van het natuurlijke karakter, kan het gewicht van het geleverde product afwijken van hetgeen op de website wordt aangegeven.
  • Bij levering gaat het risico voor het product over op de afnemer.
  • Het product wordt voorzien van een THT (ten minste houdbaar tot) datum. Afnemer is verplicht om het product direct na ontvangst in de koeling te plaatsen, zodat de THT datum kan worden gegarandeerd.

Betaling

  • Afnemer dient de prijs bij het sluiten van de overeenkomst of uiterlijk bij de levering te voldoen.
  • Indien geen contante betaling is overeengekomen, dient afnemer de openstaande bedragen binnen veertien dagen na de factuurdatum aan leverancier te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
  • Afnemer heeft verschillende betalingsmogelijkheden, met ieder hun eigen betalingsvoorwaarden. Betaling is mogelijk via iDeal, creditcard en bankoverschrijving. Transactiekosten worden niet doorberekend aan afnemer.

Eigendomsvoorbehoud

  • Het eigendom van het product blijft bij de leverancier, zolang de afnemer het verschuldigde bedrag niet heeft voldaan.

Ruilen/Retourneren

  • Food producten kunnen door afnemer niet worden geruild of geretourneerd. Ruilen of retourneren van non-food producten is mogelijk binnen veertien dagen na aankoopdatum, met voorafgaande toestemming van leverancier. Zowel het product als de verpakking dient onbeschadigd te zijn, verzendkosten komen voor rekening van afnemer.

Garantie en klachten

  • Afnemer is verplicht het product direct bij aflevering te controleren op eventuele tekortkomingen en/of zichtbare beschadigingen, in verband met de aansprakelijkheid van de bezorgdienst. Indien er sprake is van beschadiging dient de afnemer binnen twee dagen contact op te nemen met leverancier.
  • Afnemer heeft het recht het product te retourneren indien afnemer kan aantonen dat het product niet overeenkomt met hetgeen besteld is. Leverancier zal de verzendkosten vergoeden en het bestelde product alsnog leveren.
  • Afnemer dient een klacht bij voorkeur schriftelijk of per mail kenbaar te maken. Leverancier streeft ernaar de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling te nemen.

Aansprakelijkheid

  • Leverancier is niet aansprakelijk voor misverstanden of onjuiste bestellingen als gevolg van een verstoorde communicatie, waaronder een internetstoring.
  • Leverancier is niet gehouden tot enige vergoeding van schade, behoudens de bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw.
  • De aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot de directe schade, ten hoogte van het door leverancier gefactureerde bedrag. Leverancier is niet aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer.
  • Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen immateriële schade, omzetverlies, bedrijfsschade of gevolgschade.
  • Leverancier heeft het recht, voor zover mogelijk, de schade van afnemer ongedaan te maken.

Overmacht

  • Leverancier is niet verantwoordelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige levering, indien deze het gevolg is van een omstandigheid die buiten de macht en invloedssfeer van leverancier ligt (overmacht, in de meest ruime zin van het woord). Indien hiervan sprake is, zal leverancier daarvan mededeling doen aan afnemer.
  • Indien nakoming door leverancier tijdelijk onmogelijk is, is leverancier gerechtigd de uitvoering van de levering op te schorten, zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert zich voordoet.

Verzuim/ontbinding

  • Indien afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst of deze voorwaarden voortvloeit, is afnemer, zonder nadere schriftelijke mededeling, na verval van de betalingstermijn, in verzuim. In dit geval is leverancier gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
  • In geval van (dreigende) surseance van betaling, faillissement of een (tijdelijke) stopzetting van het bedrijf van afnemer, heeft leverancier het recht alle overeenkomsten met afnemer per direct te beëindigen en alle vorderingen in één keer op te eisen.

Intellectuele eigendomsrechten

  • De afbeeldingen opgenomen op de website zijn eigendom van leverancier. Onrechtmatig kopiëren en/of gebruik hiervan maken kan strafrechtelijk worden vervolgd.

Geheimhouding/Privacy

  • Zowel leverancier als afnemer zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot het openbaar maken van gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie. Leverancier en afnemer zullen hiertoe de redelijkerwijs te verwachten voorzorgsmaatregelen treffen.
  • Leverancier verwerkt persoonsgegevens van de afnemer in het kader van:
   1. Het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een overeenkomst;
   2. Het toesturen van informatie over producten;
   3. Het analyseren voor marketingdoeleinden;
   4. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
   5. Het behandelen van incidenten en geschillen.

Toepasselijk recht

   • Op de tussen leverancier en afnemer gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
   • Indien tussen leverancier en afnemer een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.